Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศ

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เชิญชวนอ่านบทความทาง e-Journal

"วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย"

(Thai Journal of Clinical Psychology)

ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2564 

โดย ผศ.วัฒนะ พรหมเพชร - บรรณาธิการ

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับความเครียดในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณัฐพงษ์ พัฒน์ไชยพูน, ณัฐวุฒิ อรินทร์

 

พฤติกรรมการรังแกในนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ชัญญาพัทธ์ ก้องวีรธาดาสิริ, พัชรินทร์ เสรี, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

 

ความเครียดและภาวะซึมเศร้าในพ่อแม่ของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สุดสบาย จุลกทัพพะ, ฑิฆัมพร หอสิริ, นาถวีณา ดำรงพิพัฒน์สกุล

 

บทความฟื้นฟูวิชาการ 

บาดแผลทางจิตใจ : การคัดกรองและการประเมินผู้ได้รับผลกระทบสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก

อารยา ผลธัญญา, กุลวดี ทองไพบูลย์

 

การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ: บทความฟื้นฟูวิชาการ

นฤมล พระใหญ่, สิทธิพร ครามานนท์, ภาสกร คุ้มศิริ

 

โควิด-19: การประยุกต์ใช้แนวคิดการยอมรับและพันธะสัญญาในการเพิ่มสุขภาวะในความปกติใหม่

เมธี วงศ์วีระพันธุ์, ปิยะพันธุ์ นันตา, อานนท์ สีดาเพ็ง, กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต, อภิชาติ ไตรแสง

f t g m