Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ปี 2564 - 2565

ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ น.พ.ม.ล. สมชาย จักรพันธ์ุ 

 

ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นาง สมทรง  สุวรรณเลิศ

 

ที่ปรึกษาสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ปี 2564 - 2565

 

ท่านที่ปรึกษา อจ.วัลลี ธรรมโกสิทธิ์

 

ท่านที่ปรึกษา อาจารย์วันชัย  ไชยสิทธิ์

 

ท่านที่ปรึกษา นางสาวจินตนา  สิงขรอาจ

 

ที่ปรึกษาด้านกฏหมายสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ปี 2564 - 2565

 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายภัทระ แจ้งศิริเจริญ

 

รายชื่อคณะที่ปรึกษา ปี 2564 - 2565

 

 

 

 

 


 

f t g m