Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ทำเนียบนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

รายชื่อประธานชมรมนักจิตวิทยาคลินิก

  1. นางสมทรง สุวรรณเลิศ

ปีพุทธศักราช 2512 - 2514

  2. นายณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฏ

ปีพุทธศักราช 2515 - 2516

  3. นางสาวละเอียด ชูประยูร

ปีพุทธศักราช 2517 - 2518

  

รายชื่อนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

  4. นางสาวอุ่นเรือน อำไพพัสตร์

ปีพุทธศักราช 2519 - 2520

  5. นายวัลลภ ปิยะมโนธรรม

ปีพุทธศักราช 2521 - 2522

  6. นางสมทรง สุวรรณเลิศ

ปีพุทธศักราช 2523 - 2524

  7. นางสาวละเอียด ชูประยูร

ปีพุทธศักราช 2525 - 2526

  8. นายวันชัย ไชยสิทธิ์

ปีพุทธศักราช 2527 - 2528

  9. นางศิริวรรณ สังข์สุวรรณ

ปีพุทธศักราช 2529 - 2530

  10. นายกิติกร มีทรัพย์

ปีพุทธศักราช 2531 - 2532

  11. นางจริยา วัฒนโสภณ

ปีพุทธศักราช 2533 - 2535

  12. นางอัมพร รัตนวิทย์

ปีพุทธศักราช 2536 - 2539

  13. นางวัลลีย์ ธรรมโกสิทธิ์

ปีพุทธศักราช 2540 - 2543

  14. นายนคร ศรีสุโข

ปีพุทธศักราช 2544 - 2547

  15. นางศศิธร ภะรตะศิลปิน

ปีพุทธศักราช 2548 - 2549

  16. นางสาวสุจิตรา อุสาหะ

ปีพุทธศักราช 2550 - 2553

  17. นางสาวจินตนา สิงขรอาจ

ปีพุทธศักราช 2554 - 2557

  18. นายเมธี วงศ์วีระพันธุ์

ปีพุทธศักราช 2558 - 2559

  19. นางสาวจินตนา สิงขรอาจ

ปีพุทธศักราช 2560 - 2563

  20. นางสุภาวดี นวลมณี

ปีพุทธศักราช 2564 - ปัจจุบัน

f t g m