Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

 

พันธกิจ (Mission) 

        ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาสุขภาวะและวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชน พัฒนาสังคม ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตตามบริบทของสังคมไทย ตามภารกิจดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทย โดยการโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิจัย และสมรรถนะนักจิตวิทยาคลินิก เพื่อระบบบริการสุขภาพจิตที่เป็นเลิศ

2. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

4. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ

5. สร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาคม ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านการป้องกันและการดูแลสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ

 


 

f t g m