Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

 

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก กำหนดไว้ 4 ประการ

ประเภทสมาชิก  ให้กำหนดไว้ 4 ประเภทดังนี้

1.  สมาชิกสามัญ

2.  สมาชิกวิสามัญ

3.  สมาชิกสมทบ

4.  สมาชิกกิตติมศักดิ์

 

คุณสมบัติของสมาชิก

1.   สมาชิกสามัญ   หมายถึง  บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาคลินิก

2.   สมาชิกวิสามัญ  หมายถึง  บุคคลที่ทำงานติดต่อเกี่ยวข้องกับงานทางด้านจิตวิทยาคลินิกและสุขภาพจิต

3.   สมาชิกสมทบ   หมายถึง  นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาด้านจิตวิทยาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจ

4.   สมาชิกกิตติมศักดิ์  มายถึง  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถทำประโยชน์ทางด้านจิตวิทยาคลินิกและสุขภาพจิต ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก

 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ วิสามัญ และสมทบนั้น ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมได้ที่นายทะเบียน
นายทะเบียนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติมอบหมาย และเมื่อได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วให้ผู้สมัครชำระค่าสมาชิกได้ที่เหรัญญิก 

 

สิทธิของสมาชิก

1.  สมาชิกมีสิทธิสมัคร  และได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

2.  มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

3.  มีสิทธิเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยหรือต่อที่ประชุมวิชาการประจำปี

4.  ได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมทางด้านวิชาการและอื่นๆ เท่าที่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยเห็นสมควร

5.  ได้รับเอกสาร  หนังสือของสมาคมฯ  และประดับเครื่องหมายของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยในโอกาสอันสมควรตลอดอายุการเป็นสมาชิก

6.  มีสิทธิจะขออนุญาตตรวจสอบทรัพย์สินของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  และขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยได้ (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

 

หน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกมีหน้าที่สร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้การช่วยเหลือส่งเสริม และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก

 


 

f t g m