Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 15/2566

 

 

 

Attachments:
Download this file (Announcement_15.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เข้ารับการฝึกอบรม [ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 15/2566]322 kB
f t g m