Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

1. กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมฯ

 

2. รายละเอียดโครงการ

 

3. คำสั่งสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 4-2561

 

4. จดหมายขอความอนุเคราะห์เป็นสถาบันฝึก internship

 

5. จดหมายแจ้งสถานะเป็นสถาบันหลักฯ

 

6. จดหมายแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและเชิญประชุมฯ

 

7. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักสถานพยาบาลฯ

 

[ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคลิกที่นี่ ]

 

f t g m