Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

 

คณะกรรมการวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก จัดประชุมถามตอบการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก ปี 2558

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหลวงวิเชียง (ตรงข้ามตึกผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึก Internship แล้ว หรือผู้ที่เตรียมตัวจะสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก ได้พูดคุยซักถามข้อสงสัย ในการสอบดังกล่าวโดยมีกำหนดการดังนี้

ช่วงที่หนึ่งเวลา 09.00 -14.00 น. หัวข้อ "การตรวจวินิฉัยด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก" วิทยากรประกอบด้วย

1. อจ.นคร ศรีสุโข นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา

2. อจ.อกนิษฐา สีบุญเรือง นักจิตวิทยาคลินิก รพ.กรุงเทพ

3. อจ.สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวช สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

4. อจ.ศศกร วิชัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ

ช่วงที่หนึ่งเวลา 14.00 -16.00 น. หัวข้อ "กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก" โดยวิทยากร อจ. ภัทระ

การสมัครเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสามารถนำเอกสารหรือหนังสือที่มีข้อสัยสัยมาสอบถามอจ.วิทยากรได้ สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่นี่   หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ที่มา อจ.สุภาวดี นวลมณี

* อัพเดท 27.04.58 กำหนดการและหนังสือเชิญ

 

*อัพเดท 25.05.58 ปิดรับสมัครแล้ว

 

 

f t g m