Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวสมาคม

 

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบำบัดด้วยแนวคิดซาเทียร์"

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านการบำบัด

และพัฒนาทักษะการบำบัดของตนไปสู่การเป็นผู้บำบัดตามแนวคิดซาเทียร์

            การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2560

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561

           

   ดังรายละเอียดโครงการและเอกสารต่างๆ ที่แนบมาให้ ณ ที่นี่

  

นางสาวสุณิสา คินทรักษ์ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

และกรรมการสถาบันซาเทียร์ประเทศไทย

 

f t g m