Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวสมาคม

 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

จัดโครงการอบรมการใช้คู่มือมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ ๔

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกสำหรับเด็กและวัยรุ่น

และเรียนรู้วิธีการดำเนินการทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

อีกทั้งสามารถนำคู่มือมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยฯ ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร 

โดยขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอลรมดังกล่าวกรุณาชำระค่าลงทะเบียน ค่ามัดจำห้องพักล่วงหน้า

และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้

 

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมอบรมทั้งหมดได้ ที่นี่

 

f t g m