Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวสมาคม

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2560

 

รียน ผู้ที่สนใจและผู้ที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้ทางด้านจิตวิทยาคลินิกในลักษณะสัญจรแต่ละภูมิภาค

เนื่องจากทางคณะกรรมการจัดการอบรมได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 และได้ประกาศหยุดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บัดนี้ ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก และมีบางท่านเพิ่งทราบข่าวการรับสมัคร ทำให้มีหลายท่านอาจพลาดการเข้าร่วมการอบรม และได้ติดต่อกับทางคณะกรรมการจัดการอบรมเพื่อขอสมัครเพิ่มเติม แต่ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ทางคณะกรรมการจัดการอบรมมีมติที่จะไม่รับเพิ่ม เนื่องจากต้องประสานงานเพิ่มเติมหลายอย่าง ทั้งเรื่องสถานที่การจัดอบรม เอกสารประกอบการเรียน อาหาร ฯลฯ

แต่ด้วยความกรุณาจากท่านนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย และประธานหลักสูตร Internship ได้ขอโอกาสให้เปิดรับผู้สมัครเพิ่มเติม เนื่องจากบางท่านเพิ่งทราบข่าวการรับสมัคร และไม่ทราบช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการจัดการอบรม หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ดังนั้น ทางคณะกรรมการจัดการอบรมจึงขยายเวลาเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2560

รายละเอียดวิธีการชำระเงิน

วิธีที่ 1  ชำระโดยใช้ Pay-In Slip

- กรณีส่งไฟล์มาให้ทาง E-mail  ให้เปิดไฟล์แบบฟอร์ม Pay-In Slip ที่แนบมาแล้วกรอกข้อมูลตรงอักษรสีแดงเสร็จแล้ว print ใบ slip  ออกมา ดาวน์โหลด pay-In Slip ที่นี่      

- กรณีได้รับเป็นเอกสารให้กรอกข้อมูล  ชื่อ-นาสกุล เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว   เลขประจำตัวบัตรประชาชน   หลังจากนั้น นำ Pay-In Slip ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้  โดยไม่จำเป็น ต้องส่งหลักฐานใด ๆ กลับมายังสมาคมฯ เพราะสมาคมฯ จะได้รับรายงานจากทางธนาคารโดยอัตโนมัติ                                                                                                                                 

วิธีที่ 2  ชำระโดยผ่านทาง Internet Banking  เพื่อเข้าบัญชี “สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย” โดยใช้ข้อมูลสำคัญเพื่อทำรายการ ดังนี้                                       

COMP CODE   :    3428

ชื่อเรียก            :    ค่าสมัครอบรมทบทวนความรู้ ฯ สัญจร 4 ภาค

Cust. NO.        :    เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

REF. NO.         :    เบอร์โทรศัพท์ผู้สมัคร  

                  หลังจากทำรายการเสร็จแล้ว   ท่านไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานใด ๆ กลับมายังสมาคมฯ เพราะสมาคมฯ จะได้รับ

รายงานจากทางธนาคารโดยอัตโนมัติ

 

    วิธีที่ 3   ชำระโดยวิธีโอนเงินตามวิธีการเดิม เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                          

โอนเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** เลขที่บัญชี 407-849670-0   ชื่อบัญชี  สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย **    

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line ID : bishikung

แจ้ง คุณปวิตรา คุมปิยะผล  โทรศัพท์ 087-3041374


อนึ่ง ผู้ที่ส่งเอกสารลงทะเบียนมาแล้วแต่ไม่ชำระเงินภายในกำหนดคือวันที่ 16 เมษายน 2560 ทางคณะกรรมการจัดการอบรมจะถือว่าท่านลงทะเบียนไม่สมบูรณ์และไม่มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการอบรม


สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปวิตรา คุ้มปิยะผล (เหมียว) 087-3041374 เวลา 09.00-20.00 น. หรือ Line id : bishikung

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ปวิตรา คุ้มปิยะผล
เหรัญญิก สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนความรู้ด้านจิตวิทยาคลินิกสัญจร ประจำปีพ.ศ. 2560

มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายต่อไปนี้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนกฎหมาย

 

f t g m