Copyright 2022 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

ขอประชาสัมพันธ์ 

สรุปหน่วยคะแนนการพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำวันที่ 24 ก.พ. 2565 

สามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่นี่

 

 

f t g m