Copyright 2023 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

 

ประกาศสำคัญจากคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก

 

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังที่ทราบกันดี
ทำให้มีการสอบถามเข้ามากันมากเกี่ยวกับโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก และการสอบขอขึ้นทะบียนและมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
          คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้มีการประชุมหารือกันเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยได้ตระหนักถึงหลักสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้ฝึกปฏิบัติงาน
ข้อสรุปเบื้องต้นที่จะแจ้งให้ทราบ มีดังนี้
กรณีที่ 1 การเปิดรับสมัครผู้ที่ฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิก รุ่น 12 /63 ซึ่งกำหนดการเดิมจะต้องประกาศรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563
- ขอเลื่อนการรับสมัครออกไปก่อน หากได้วันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กรณีที่ 2  การสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
- ขอเลื่อนประกาศการรับสมัครสอบออกไปก่อน หากได้วันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

        ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการหารือ กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก และสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) ด้วย 
ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และผ่านพ้นสถานการณ์เช่นนี้ไปด้วยกัน #strongtogether

 

 

f t g m