Copyright 2023 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

 

      กรมสุขภาพจิต ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะกรรมการวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกและสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 7/2558 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิก ให้สามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพได้สอดคล้องกับมาตราฐานวิชาชีพที่กำหนดไว้ และมีความพร้อมสามารถขออนุญาตขึ้นทะเบียน และรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิกหลังผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

      กรมสุขภาพจิตจึงจัดการประชุมปัจฉิมนิเทศการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 7/2558 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ.โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ดังนี้

- หนังสือขอเชิญผู้เข้าฝึกอบรมเข้าร่วมการประชุมสามารถ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

- หนังสือขอเชิญอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรมเข้าร่วมการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

- กำหนดการ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

- แบบตอบรับการลงทะเบียน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

- ตอบรับการลงทะเบียนแบบออน์ไลน์ สามารถลงทะเบียน ที่นี่ (สามารถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนออนไลน์หรือลงทะเบียนด้วยแบบลงทะเบียนในข้อด้านบน ใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องทำทั้งสองวิธี)

 

 

f t g m