วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรระดับประเทศ ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการส่งเสริมสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของคนไทย

 


 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2017 - IGENCO