ข่าวประกาศที่สำคัญ

ขอประชาสัมพันธ์ 

ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ ปี พ.ศ.2563