Copyright 2021 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

 

 

  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงประวัติสมาชิกสมาคม  

1. ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคมของท่าน เพื่อใช้เป็น Username และ Password สำหรับ Login

*** หากท่านจำรหัสสมาชิกของตนเองได้ สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย ***

หากท่านจำรหัสสมาชิกของตนเองไม่ได้ สามารถค้นหาได้จาก ชื่อ-นามสกุล

ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคมคลิกที่นี่  >>> 


2. เข้าสู่ระบบ

คลิกที่นี่  >>>  

กรอกรหัสสมาชิกลงทั้งสองช่อง จากนั้น กดปุ่ม Login

(ระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านหลังจาก Login ครั้งแรก)

 

3. จัดการข้อมูลส่วนตัว

เข้าไปที่เมนู จัดการข้อมูลส่วนตัว”  จากนั้น คลิกปุ่ม แก้ไข (จะอยู่มุมบนขวาของหน้าจอ)

กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน (โดยเฉพาะท่านที่เปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ และอีเมล์)

เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม แก้ไข” (อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ) เพื่อยืนยันเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 

 


 

 

1.  ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การสอบ License เป็นอย่างไรบ้าง

     คำตอบ     สามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารใน หน้านี้

 

2. ถ้าไม่ผ่านหลักสูตร internship สามารถสอบ License ได้หรือไม่

    คำตอบ       ไม่ได้  ทุกคนที่จะสอบ License ต้องผ่านหลักสูตร Internship

 

3. ผู้ที่มี License จากต่างประเทศแล้ว จำเป็นต้องสอบ License  ของประเทศไทยหรือไม่

    คำตอบ       จำเป็น   เช่นเดียวกับนักจิตวิทยาที่มี License ประเทศไทยแล้ว  เมื่อไปทำงานที่ประเทศใดก็ต้องสอบ License ประเทศของเขา

 

4. ผู้ที่จบหลักสูตรจิตวิทยาคลินิกจากต่างประเทศ สามารถสมัครหลักสูตร internship เพื่อสอบ License  ได้หรือไม่

    คำตอบ       ได้   แต่ต้องทำเรื่องเสนอคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก พิจารณารับรองคุณสมบัติก่อนทุกราย

 

5.  ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น สามารถสอบ License จิตวิทยาคลินิกได้หรือไม่

    คำตอบ       ไม่ได้  ยกเว้นศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาจิตวิทยาคลินิก

 

6. ผู้ที่จบการศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก จะสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิกได้หรือไม่

   คำตอบ        ได้  แต่ต้องปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก แต่ไม่มีสิทธ์เซ็นต์เอกสารใบรับรองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

 

7.  จำเป็นหรือไม่ที่นักจิตวิทยาแขนงอื่นๆ ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก จึงจะทำงานได้

    คำตอบ       ไม่จำเป็น  และไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกได้   เว้นแต่ศึกษาต่อสาขาจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาแขนงอื่นๆ สามารถปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ถูกมอบหมายจากต้นสังกัดได้ เพียงแต่การปฏิบัติงานนั้นอาจไม่ได้ถูกควบคุมหรือตรวจสอบจากองค์กรวิชาชีพ ในอนาคตข้างหน้านักจิตวิทยาแขนงอื่น ๆ  อาจดำเนินการจัดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   โดยใช้ พรบ.ประกอบวิชาชีพ  (กฎหมายคนละฉบับกับ พรบ.ประกอบโรคศิลปะ ที่สาขาจิตวิทยาคลินิกได้ถูกบังคับใช้ในปัจจุบัน)

 

8.  สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง ปัจจุบันมีที่ไหนบ้าง

    คำตอบ       มี 9 สถาบัน  ประกอบด้วย ….

สถาบันที่เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี มี 8  สถาบันดังนี้

                   1)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                   2)       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                   3)       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   4)       มหาวิทยาลัยนเรศวร

                   5)       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                   6)       วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

                   7)       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                   8)       มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สถาบันที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มี 1  สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปัจจุบันปริญญาโทหยุดรับชั่วคราว)

สถาบันที่เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโท มี 1 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

9.  ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยได้หรือไม่

    คำตอบ       ได้  แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด (ดูรายละเอียดวิธีการสมัครฯ ได้ที่เวบไซต์สมาคมฯ)

 

10. ผู้ที่สมัครสมาชิกเวบไซต์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยแล้ว ถือว่าเป็นสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยหรือไม่

    คำตอบ       ไม่ใช่  จะมีสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้  ก็ต่อเมื่อได้สมัครสมาชิกสมาคมฯ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แล้วเท่านั้น

 

11.  สมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จำเป็นต้องต่ออายุการเป็นสมาชิกเมื่อใด

     คำตอบ      ทุก 2 ปี โดยเสียค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นรายปี ๆ ละ 200 บาท

 

 


 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรระดับประเทศ ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการส่งเสริมสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของคนไทย

 


 

f t g m