Copyright 2020 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมทรง  สุวรรณเลิศ

 

อาจารย์กิติกร  มีทรัพย์

 

อาจารย์วัลลี ธรรมโกสิทธิ์

 

ที่ปรึกษาสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ด้านบริหารและวิชาการ

อาจารย์วันชัย  ไชยสิทธิ์

 

อาจารย์สุพิน พรพิพัฒนกุล

 

อาจารย์สุภาวดี นวลมณี

 

 

ดร.เมธี  วงศ์วีระพันธุ์

 

ด้านกฎหมาย

 

นายกรัสนัย  พันธุ์เหลา

 


 

f t g m