ฮิต: 3846

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรระดับประเทศ ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการส่งเสริมสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของคนไทย