ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติฯ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 8 ปี 2559
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่