คณะกรรมการอินเทรน ได้จัดทบทวนความรู้ด้านจิตวิทยาคลินิกและกฎหมายในวันที่ 21 - 22 พ.ค. 2559  ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต


โดยวิทยากรประกอบด้วย
- อ.วันชัย ชัยสิทธิ และทีมอจ.จากศิริราช
- อ.สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์
- อ.ณัชพล อ่วมประดิษฐ์
- อ.ดวงมาลย์ พละไกร
- อ.ภัทระ แจ้งศิริเจริญ

หากท่านใดสนใจเข้าฟังขอให้ลงทะเบียนตามแบบฟอร์มออนไลน์ ที่นี่ เพื่อจะได้จัดอาหาร อาหารว่าง และเอกสารได้เพียงพอ

โดยผู้เข้าร่วมจะไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

ที่มา อ.สุภาวดี นวลมณี