รายชื่อประธานชมรมนักจิตวิทยาคลินิก

   1. นางสมทรง สุวรรณเลิศ    ปีพุทธศักราช 2512 - 2514

   2. นายณรงค์ศํกดิ์ ตะละภัฏ   ปีพุทธศักราช 2515 - 2516

   3. น.ส. ละเอียด ชูประยูร     ปีพุทธศักราช 2517 - 2518

รายชื่อนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

   4. น. ส. อุ่นเรือน อำไพพัสตร์ ปีพุทธศักราช 2519 - 2520

   5. นายวัลลภ ปิยะมโนธรรม    ปีพุทธศักราช 2521 - 2522

   6. นางสมทรง สุวรรณเลิศ      ปีพุทธศักราช 2523 - 2524

   7. น. ส. ละเอียด ชูประยูร     ปีพุทธศักราช 2525 - 2526

   8. นายวันชัย ไชยสิทธิ์         ปีพุทธศักราช 2527 - 2528

   9. นางศิริวรรณ สังข์สุวรรณ    ปีพุทธศักราช 2529 - 2530

  10. นายกิติกร มีทรัพย์          ปีพุทธศักราช 2531 - 2532

  11. นางจริยา วัฒนโสภณ      ปีพุทธศักราช 2533 - 2535

  12. นางอัมพร รัตนวิทย์        ปีพุทธศักราช 2536 - 2539

  13. นางวัลลีย์ ธรรมโกสิทธิ์    ปีพุทธศักราช 2540 - 2543

  14. นายนคร ศรีสุโข            ปีพุทธศักราช 2544 - 2547

  15. นางศศิธร ภะรตะศิลปิน    ปีพุทธศักราช 2548 - 2549

  16. นางสาวสุจิตรา อุสาหะ    ปีพุทธศักราช 2550 - 2553

  17. นางสาวจินตนา สิงขรอาจ ปีพุทธศักราช 2554 - 2557

  18. นายเมธี วงศ์วีระพันธุ์      ปีพุทธศักราช 2558 - 2559

  19. นางสาวจินตนา สิงขรอาจ ปีพุทธศักราช 2560 - ปัจจุบัน